หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางานเชียงใหม่ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าโฆษณา
| ผ้าพันคอ | ของชำร่วย


cmprice.com

พื้นที่โฆษณา สนใจติดต่อ info@cmprice.com


บทความ,เกร็ดความรู้ > คอมพิวเตอร์ > บทความ > เปิดใจ "วุฒิพงศ์" ผอ.คนใหม่ คุมบังเหียนซิป้า
บทความ,เกร็ดความรู้ > คอมพิวเตอร์ > บทความ > เปิดใจ "วุฒิพงศ์" ผอ.คนใหม่ คุมบังเหียนซิป้า
เปิดใจ "วุฒิพงศ์" ผอ.คนใหม่ คุมบังเหียนซิป้า
บทความ
 
เปิดใจ "วุฒิพงศ์" ผอ.คนใหม่ คุมบังเหียนซิป้า

Pic_87325

นาวาตรีวุฒิพงศ์ เผยการนำเสนอวิสัยทัศน์ที่มีแนวทางสอดคล้องกับงานในซิป้า เป็นจุดเด่นที่พลิกให้คะแนนนำคู่แข่ง พร้อมโชว์มาตรการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาตลาด แจงงบประมาณมีจำกัด อาจให้บางหน่วยงานตามที่ขอไม่ได้... 

หลังจากเว้นว่างมากว่าครึ่งปี ขณะนี้ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า ก็ได้ นาวาตรีวุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ มานั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการคนใหม่ แทนนายรุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาร์ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2553 ที่ผ่านมา ด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงจากคณะกรรมการ (บอร์ด) โดยมีนายจีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ เป็นประธานบอร์ด ทั้งนี้ อาจจะไม่ได้พลิกโผเหนือความคาดหมายมากนัก แต่ก็ขัดใจคนในกลุ่มสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อยู่มิใช่น้อยเหมือนกัน

แม้ว่าจะยังไม่ได้แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ แต่การปฏิบัติภารกิจของซิป้าก็ไม่มีปัญหา เพราะมีนายชวลิต สาลีผล นั่งรักษาการผู้อำนวยการแทน ระหว่างรอส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ก่อนส่งให้ ร.ต.หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เซ็นรับทราบต่อไป โดยคาดการณ์ว่าอาจจะใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน  อย่างไรก็ตาม ว่าที่ ผู้อำนวยการคนใหม่ซิป้า ยังคงเร่งเครื่องปฏิบัติภารกิจด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง ส่วนวิสัยทัศน์จะเป็นอย่างไร ลองมาฟังคำตอบจาก นาวาตรีวุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ได้ ณ บัดนี้...    

It Digest : วิสัยทัศน์ของซิป้า
วุฒิพงศ์ :
วิสัยทัศน์สู่แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 มิตินโยบายด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของรัฐบาล ได้เริ่มปรากฏให้เห็นเด่นชัดมาตั้งแต่ปี 2545 โดยมีการจัดตั้งองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้และดำเนินกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หลายองค์กร เช่น สำนักงานพัฒนาองค์ความรู้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของแต่ละกลุ่มในระยะยาว

It Digest : วิสัยทัศน์ที่นำเสนอต่อหน้าบอร์ดซิป้ามีอะไรบ้าง
วุฒิพงศ์ :
เป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 1.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ แต่ยังขาดความเชื่อมโยงและการบูรณาการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ โดยยังมีลักษณะของการดำเนินการแบบแยกส่วนกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.การวิจัยและพัฒนา ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของการวิจัยและ พัฒนาที่มีผลต่อธุรกิจในระดับองค์กรหรือต่อเศรษฐกิจในระดับภาพรวม  การดำเนินงานที่ผ่านมายังเป็นไปในลักษณะแยกส่วนมิได้ดำเนินการอย่างเป็นองค์ รวมเพื่อวิจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและครบวงจร สำหรับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาประกอบไปด้วยศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รับผิดชอบการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับผิดชอบด้านการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ รับผิดชอบด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับผิดชอบการวิจัยพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นต้น 3.การตลาด เป็นปัจจัยและกลไกสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหลักในเรื่องของการตลาด

It Digest : ประเด็นที่คิดว่าทำให้บอร์ดสนใจ แล้วเลือกมาเป็นผอ.
วุฒิพงศ์ :
1.แนวทางการดำเนินงานสอดคล้องกับงาน อีกทั้งที่ผ่านมา ในช่วงรักษาการ ผอ.ซิป้า งานต่างๆ สามารถทำทุกอย่างได้อยางถูกต้อง รวดเร็ว ทั้งที่บางโครงการดูเหมือนยากมากเลย แต่ก็หาผู้ที่เหมาะสม 2.มองว่ายุทธศาสตร์ที่เสนอกับยุทธศาสตร์ที่ควรจะเป็น เป็นไปได้จริง
3.อาจเป็นเพราะอายุยังน้อย เมื่อเปรียบเทียบ นายรอม หิรัญพฤกษ์ ที่ใกล้เกษียณ

It Digest : เรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเป็นอันดับแรก
วุฒิพงศ์ :
1.ต้อง ถามว่า ธุรกิจในประเทศไทยตอนนี้ ได้รับความเสียหายพอสมควร ต้องเร่งฟื้นฟูตลาด สร้างความเชื่อมั่น ผู้ที่จะมาลงทุนกับเรา ให้ได้ ซึ่งคล้ายกับที่รัฐบาลดำเนินการอยู่  2.เร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีขีดความสามารถเป็นไป ตามมาตรฐานโลกที่โลกเข้าใจ 3.พัฒนาผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ต้องมีมาตรฐานระดับสากล และเป็นที่ยอมรับ สร้างมาตรฐาน 4.สร้างตลาดใหม่ๆให้เกิดขึ้น ในการฟื้นฟูอุตสาหกรรม ตลาดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น น่าจะเป็นไอทีเอ็นจีเนียร์ริ่ง ทั้งในและต่างประเทศ ลอจิสติก และวัฒนธรรม เป็นตลาดที่ต้องการเข้าไปมาก เพราะจริงๆ แล้ว อย่างเรื่อง วัฒนธรรมอย่างในภาคการเกษตร จะไม่มีสินค้า เหลือค้าง เพราะจะรู้ความต้องการซื่อ การลงทุน ชาวนาชาวไร่ชาวสวนก็สบาย

It Digest : ก่อนหน้านี้ ซิป้า มีปัญหาว่า องค์กรขาดความเชื่อมั่น มีปัญหาทางการเมือง ปัญหาภายในมากมาย จะมีวิธีการดึงความเชื่อมั่นคืนกลับมาที่หน่วยงานอย่างไร
วุฒิพงศ์ :
ความเชื่อมั่น อยู่ที่หน่วยงาน ดังนั้น จึงต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง

It Digest : แสดงว่าที่ผ่านมาซิป้า ปกปิดข้อมูลมาโดยตลอด 
วุฒิพงศ์ :
คือ อย่างนี้ บางทีก็เปิด แต่ไม่ได้เปิดเผยในวงกว้าง ปัจจุบัน ซิป้า มีกลไกขึ้นเว็บ และเปิดเฟซบุ๊ค คือ ถ้าทุกวัน มีคนไปเปิดดู จะเป็นความเคลื่อนไหวของซิป้า ว่ามีกิจกรรม หรือ การดำเนินงานต่างๆ ทั้งหมด แต่ก่อน การกล่าวหาว่าเราไม่โปร่งใส เป็นเรื่องธรรมดา ทุกหน่วยงานโดนกล่าวหาทั้งนั้นเลย แต่จริงๆแล้ว โดยพฤติกรรมของซิป้า จะเปิดทุกอย่าง แม้กระทั่งงบประมาณของที่ได้รับมา กิจกรรมทุกกิจกรรมที่อนุมัติผ่านบอร์ด ต่อไปจะขึ้นอินเทอร์เน็ตให้หมดเลย สามารถดูได้ และความเชื่อมั่นก็จะเกิดตามมา นอกจากนี้ ความเชื่อมั่น อีกอย่าง คือ ภายนอกไม่คิดว่าซิป้าทำได้ ซิป้าก็พยายามทำให้ได้ โดยการผลักดันนโยบายสำคัญเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา

It Digest : ต้องใช้ระยะเวลาในการดึงความเชื่อมั่นกลับมานานแค่ไหน
วุฒิพงศ์ :
ต้องรีบทำให้เร็วที่สุด คาดการณ์ว่าภายในสิ้นปี 2553  ความเชื่อมั่น ในองค์กรของซิป้า จะดีขึ้นมา ขณะดียวกัน ก็ต้องฟังผู้ที่แสดงความเห็นกับหน่วยงานของเราด้วย บางทีซิป้าก็อยากช่วยทุกคน แต่บางครั้งเขาก็ต้องช่วยตัวเองบางอย่างด้วย ซิป้า คงทำได้แค่ สอนคนให้ตกปลา แต่ไม่สามารถเอาปลามาให้เขากินได้ คือ ต้องให้เขาสามารถประกอบการได้ แต่ไม่ได้เอาเงินไปให้เขาเพียงอย่างเดียว แต่แน่นอนว่า คนบางคนคาดหวังว่าซิป้าว่าต้องให้ตามที่กำหนดมา ซึ่งงบประมาณแต่ละปีก็มรอย่างจำกัด ถ้าทำแบบนั้นได้จริง งบประมาณต้องมีมากกว่านี้ เพราะงบประมาณซิป้า แต่ละปีน้อยมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ดำเนินการ

It Digest : ก่อนการแสดงวิสัยทัศน์ได้คุยกับนายรอมบ้างหรือไม่
วุฒิพงศ์ :
ก็คุยกันบ้างในที่ประชุม บางครั้งเจอกันก็ทักทาย เรารักกันดี เป็นพี่เป็นน้อง

It Digest : นายรอมถือเป็นบุคคลที่มีความสามารถด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ มีการหารือกันเพื่อดึงเข้าร่วมงานในอนาคตหรือไม่
วุฒิพงศ์ :
ก็ คงต้องเชิญท่านมาเป็นที่ปรึกษา ความจริงโดยส่วนตัว รักท่านมาก ท่านก็เหมือนพี่ชาย เป็นคนดีมีฝีมือ แต่ครั้งนี้ ก็เหมือนการแข่งขันกัน แต่ไม่ได้แข่งขันแบบฆ่ากันตาย แข่งขันแบบรักกันได้ โดยส่วนตัวนับถือท่านมานานแล้ว

It Digest : ได้คุยกับประธานบอร์ด บ้างหรือยัง
วุฒิพงศ์ :
ยังไม่ได้คุยกันเลย อยากคุยอยู่เหมือนกันก็ไม่ทราบว่ารายละเอียดเป็นอย่างไร คะแนนเสียงจำนวนเท่าไร แต่ก็ขอบคุณจริงๆ เพราะแต่ละคนมีฝีมือก็ต้องนับถือ

It Digest : ฝากถึงผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์บ้าง
วุฒิพงศ์ :
ขอขอบคุณ และอยากให้ผู้อ่านทุกท่าน เข้ามาติชมได้ ที่ เฟซบุ๊ค ของซิป้า ชื่อ sipa_ict หรือเฟซบุ๊ค ส่วนตัว วุฒิพงศ์  เว็บไซต์ส่วนตัว ชื่อ วุฒิพงศ์ดอทคอม แต่เข้ามาที่เฟซบุ๊ค ดีกว่า เพราะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คบทความจาก : ไทยรัฐ

 

ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

พื้นที่โฆษณาจำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ l คอมพิวเตอร์ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี